Prijslijst en AANBIEDINGEN


Welkom !

Professionele nagelstyliste

Myr 4 Nails

    Myr 4 Nails prijzen ;       01-05- 2020 incl. btw 

  Nieuwe set nagelverlenging/tips  **all-in                                            € 46,50

    ** French en/of meer dan 4 nagels nail-art                                          € 48,00

     Nieuwe set zonder verlenging   **all-in                                               € 31,00

    ** French en/of meer dan 4 nagels nail-art                                          € 31,00

 • Bruidsnagels ** all-in en een nabehandeling                                      € 65,00
 • Bijvulling gel na 3-4weken                                                                   € 31,00
 • nagelbijt set **all-in   incl. korte gratis contole na 1 1/2 week        € 31,00
 • 1 nagel bijmaken met tip                                                                     €   4,50
 • 1 nagel bijmaken zonder tip                                                                €   3.50
 • Verwijderen van set met tips                                                               € 16,00
 • Verwijderen van set zonder tips                                                          € 11,00
 • Gelnagellak  Shellac/Varnigel                                                              € 31,00
 • Mini-manicure inclusief nagellak                                                         € 31,00
 • Gel tenen met kleur meer dan 3 maanden plezier                                 31,00
 • hand en onderarm  oliemassage  20 min                                             € 16,00                                                             

1 Proef nagelverlenging                                                                        gratis

 • 1 kopje koffie/thee/fris                                                                        gratis


 • Vaste klantenkaart; bij uw 10e bezoek: 10euro korting of tenen gratis
 • Verwijder uw gel NOOIT zelf, maar laat dit vakkundig verwijderen; alleen dan zullen uw eigen nagels zo min mogelijk schade ondervinden.
 • GARANTIE tot gedurende 2 weken na het plaatsen
 • Bij onverwachte beschadiging van een nagel, kunt u contact opnemen en opkort termijn gratis laten herstellen.
 • (Bij niet correct omgaan met uw nagels vraag ik een vergoeding. v.a.€3,00 per nagel.)


  *all-in !   : UV Acryl/Clasic acryl/Gel/a.n.s.: keuze uit meer dan 100 kleuren colorgel,            ___gellak en mini- manicure

****NIEUW:  Gelnagellak  o.a. SHELLAC / VARNIGEL   

  Myr 4 Nails nagelsalon heeft weer wat nieuws...

  Bent u, net als ik, gek op mooie verzorgde nagels??

  Lakt u ze regelmatig maar BAALT u ervan dat het zo lang moet drogen of dat er al na een dag een

  stukje afgebroken of beschadigd is? Dan is GELNAGELLAK misschien iets voor u!!

  Grote keuze kleuren Nagellak-gel van de beste merken; o.a. CND Shellac, Astra Nails, Crystal Nails.

Nagellak-gel is een unieke nagellak, welke u draagt als gel, (gemak van nagellak, stevigheid van gel)

zonder verlenging/tips op natuurlijke nagels.

Gelnagellak geeft u 2 tot 3 weken lang verzorgde nagels.

De gelnagellak wordt UV uitgehard, dus geen droogtijd.

De gelnagellak is dun en flexibel; het ziet er niet alleen natuurlijk uit maar het biedt ook een sterke,

natuurlijke bescherming voor uw nagels.

Het resultaat?  Meer dan 2/3 weken lang een fantastische hoogglans die u niet wil opgeven!


Behandeling gelnagels (ongeveer 60 minuten): (bij)vijlen, base-coat, gekleurde lak naar keuze (2 lagen) of

french manicure, topcoat en tot slot een verzorgende olie en een kleine handmassage met handcrème.

Vervolgafspraak voor weer een ander kleurtje met keuze uit meer dan 30 kleuren of bv. een french manicure.

Deze gelnagellak geeft ook nog versteviging aan uw natuurlijke nagels.


Zelf de lak verwijderen:

Verwijderset (aceton en woodstokje) die u tegen een meerprijs van € 5,00 kunt kopen in de salon.


DE VOORDELEN:  - Sterker dan een normale nagellak

                       - Dunner dan een kunstnagel

                       - Flexibel als een natuurlijke nagel

                       - Breekt niet, scheurt niet, lift niet

                       - Korte behandeling

                       - Goedkoper dan gel- of acrylnagelverlenging

                       - Ook mogelijk op de teennagels

                       - Uitermate geschikt voor nagelbijters (naturel)

                       - Ook geschikt voor (bijtnagels b.v.) mannen (naturel)


Voor het organiseren van Myr 4 girls NAILS-PARTY!

 


- Voor verjaardagsfeestjes.

 


----------------------------------------------------------------------------------------


 Heeft u een afspraak gemaakt en kunt u deze helaas niet nakomen?

Dit kan natuurlijk altijd gebeuren en dat is ook geen probleem!

Wij verzoeken u uw afspraak 48 uur van tevoren, uitsluitend telefonisch, af te bellen.

Wij kunnen uw afspraak dan verzetten en het is voor mij dan mogelijk om de vrijgekomen plaats voor

een ander te boeken. :-)

Bedankt... 

Bij het niet tijdig afbellen ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.


*Zie algemene voorwaarden onderaan.


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen de nagelstudio en

een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling

van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen

voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet

tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd

inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

de nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.


4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum

duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.


5. Personeel in de studio

De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct

of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de nagelstudio.


6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig

uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


7. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld

tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit

uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke

uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door

de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,

werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke

eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.


9. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de

kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken

niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


10. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio

meldt diefstal altijd bij de politie.


11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen

na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio

moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling

opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en

de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager

het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


12. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding.

Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte

nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel

gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.


13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te

weigeren onder opgaaf van redenen.


14. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te [...] Ingeval van uitleg van de inhoud en

strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de

overeenkomst.


Trefwoorden;


gel , gelnagel , handen , voeten , cosmetische pedicure , manicure Vilt , Valkenburg , Berg en Terblijt , nails , handcreme , nagelverlinging , nagelsalon , handverzorging , nagelverzorging , acrylnagels , acryl , french , french manicure , manicure , nagel , nagel zetten , nagel verzorgen , nail design , pedicures , nailsshops , nail art , nagels lakken , nagellak , nagelsalon , nagelstudio , nagelboutque , salon , buid , bruidnagels , trouwen , Nagelstudio Maastricht , Nagelstudio Valkenburg , Nagelsalon Maastricht , voetverzorging ...

Copyright © All Rights Reserved